Bidrag

Den här tidskriften tar för tillfället inte emot några bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Texten är satt med enkelt radavstånd, använder 12 punkters typsnittsstorlek, kursiverad text istället för understruken (utom när det gäller URL:er). Alla illustrationer, figurer och tabeller är också inbäddade i texten och inte förlagda till slutet.

Forskning

Bidrag i kategorin "Forskning" ska behandla forskningsresultat relaterat till ämnet "framtidens skadeplats", i bred bemärkelse. Även förslag på panel-föredrag  skickas in under denna kategori.

Som bidrag önskar vi få in ett vetenskapligt abstract på max 350 ord. Ingen längre text ska skickas in. Huvudförfattare för accepterade bidrag ska delta på konferensen och presentera sitt bidrag. Det abstract som skickas in ska ej ha publicerats i andra forum, men kan bygga på resultat som finns publicerade eller planeras att publiceras på andra konferenser eller tidskrifter. 

Händelse, rapport/beskrivning

Lämna ditt bidrag i denna kategori om det du önskar presentera handlar om händelsebeskrivningar, händelserapporter eller utvärderingar som relaterar till ämnet "framtidens skadeplats". Alltså alla former av "cases" eller fallbeskrivningar för praktiker och forskare att dra lärdomar av. 

Som bidrag i denna kategori skickar du in en kort sammanfattning på max 350 ord. Bidrag som accepteras till konferensen ska presenteras av huvudförfattaren. Presentationerna kommer vara runt 15 till 30 minuter långa, och kan då innehålla ytterligare material utöver det som nämns i den inskickade sammanfattningen.

Work in progress

Bidrag i denna kategori ska beskriva ett pågående projekt eller studie, för informationsspridning eller diskussionsdrivet föredrag under Framtidens skadeplats. För denna kategori ska en sammanfattning/abstract om max 350 ord skickas in.

Poster

Denna kategori är för inlämning av poster till poster-sessionen under konferensen. Bifoga poster i PDF-format, A1 liggande. Följ egen institutions grafiska riktlinjer. 

För doktorander inom forskarskolan Forum Securitatis samt de doktorander som är knutna till CARER sponsrar CARER trycket av postern.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.