Vad motiverar frivilliga att fortsätta vara frivilliga?

Författare

  • Petter Norrblom Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  • Erik Prytz Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  • Sofie Pilemalm Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
  • Tobias Andersson Granberg Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
  • Carl-Oscar Jonson Katastrofmedicinskt Centrum, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.594

Abstract

Organiserade frivilliga är en allt viktigare del av samhällets beredskap. Initiativ som Sms-livräddare och Civila Insatspersoner (CIP) kan stötta professionella responsorganisationer och möjliggöra snabbare respons till händelser som hjärtstopp eller mindre bränder. Att få personer att ställa upp som frivilliga och sedan fortsätta vara frivilliga är väsentligt för att dessa initiativ ska ha en samhällsnytta. Tidigare studier har visat att det finns många faktorer som motiverar personer att bli frivilliga. Det saknas dock forskning på vilka faktorer som är mest avgörande för att personer ska fortsätta vara engagerade som frivilliga.

Därför genomfördes våren 2022 en enkätstudie av forskare inom Centrum för Forskning i Respons- och Räddningssystem (CARER), där 5 300 personer som var engagerade antingen som Sms-livräddare eller CIP:ar svarade på frågor om vad som motiverade dem att vara frivilliga och om de hade för avsikt att fortsätta vara frivilliga i framtiden. En explorativ faktor-analys genomfördes för att visa på de underliggande faktorer som var gemensamma i svaren. I denna faktoranalys upptäcktes totalt 12 underliggande faktorer baserat på de 48 frågorna i enkäten. Dessa faktorer analyserades därefter med en regressionsanalys för att undersöka vilka av dessa som är mest avgörande i frivilligas motivation att fortsätta vara frivilliga.

Resultatet visade att de faktorer som hade störst positiv inverkan på motivationen att fortsätta vara frivillig var Socialt sammanhang, Självbild, och Kompetens. De faktorer som hade störst negativ inverkan var Larmtrötthet och Negativa upplevelser. Resultaten från studien kan användas för att genomföra interventioner för att öka frivilligas motivation, genom att till exempel motverka larmtrötthet genom smartare utlarmningsalgoritmer eller utbildningsinsatser som ökar de frivilligas kompetens, och då förhoppningsvis även behålla fler frivilliga över tid.

Publicerad

2023-04-18