Trafikolyckor under polisens utryckningskörning

Författare

  • Henriette Wallén Warner Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
  • Gunilla Björklund Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.596

Abstract

Polisens utryckningskörning innebär alltid en ökad risk för olyckor. Syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om trafikolyckor som skett under polisers utryckningskörningar. Resultaten i presentation kommer från en intervjustudie med sex poliser som varit inblandade i minst en olycka under brådskande ärende eller trängande fall. Intervjustudien ingår som en av tre delstudier i ett större projekt som slutfördes under 2022. Resultaten visar bland annat att förarutbildningen skiljer sig åt mellan olika orter och att det finns en brist på fort-/vidareutbildning. Formella mentorer saknas men äldre och mer erfarna kollegor stöttar ändå ofta de yngre. Förutom att nyutexaminerade poliserna ofta är unga, och ännu inte hunnit skaffa sig erfarenhet inom polisyrket, är många av dem även oerfarna bilförare. Samtliga deltagare körde oftare i brådskande ärende än i trängande fall där de använde blåljus och siren, åtminstone delar av körningen. Att köra i trängande fall upplevdes som en positiv kick, men även som påfrestande och riskfyllt. Det stresspåslag som upplevdes behövde dessutom inte bara vara kopplat till själva körningen utan kunde även vara kopplat till ärendet. Deltagarna hade tillsammans varit förare vid sju olyckor. Två av olyckorna inträffade under körning i brådskande ärende (förföljande av oskyddade trafikanter) medan fem inträffade under körning i trängande fall (två singelolyckor i cirkulationsplatser, två korsningsolyckor och ett förföljande). I ett av de trängande fallen användes varken blåljus eller siren, i ett av fallen enbart blåljus och i de resterande tre fallen både blåljus och siren. Bidragande orsaker till olyckorna ansågs dels vara yttre omständigheter utanför Polismyndighetens kontroll, dels bristande tajming när informations ges samt en balansgång mellan yrkesutövande och trafiksäkerhet. Bidragande orsaker kopplade till föraren ansågs framför allt handla om bristande erfarenhet. Slutligen framhöll flera deltagare att det är viktigare att över huvud taget komma fram, än att komma fram så fort som möjligt. Utifrån dessa resultat kommer ett antal rekommendationer att presenteras.

Publicerad

2023-04-18