Utvärdering av övningskonceptet Giron 2022

Författare

  • Anton Björnqvist Katastrofmedicinskt centrum, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Linköping, Sverige & Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  • Alva Lindhagen Katastrofmedicinskt centrum, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  • Carl-Oscar Jonson Katastrofmedicinskt centrum, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet, Linköping, Sverige

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.597

Abstract

Introduktion

Mellan den 13:e och 15:e september 2022 anordnades övning Giron 2022 i Kiruna. Ett av målen med övningen var att den skulle kunna visa på ett övningskoncept som med regionala anpassningar kan användas för att öka takten inom utvecklingen av den civila beredskapen i Sverige. För att undersöka eventuella utvecklingsbehov kopplat till övningskonceptet utvärderades konceptet med fokus på övningsplaneringen och -genomförandet.

Metod

Vid utvärderingen användes en konsensusorienterad metod bestående av två workshops och en enkät däremellan. Under den första workshopen ombads de 27 deltagarna anteckna utvecklingsförslag baserat på lärdomar från övningsplaneringen och -genomförandet.

Utifrån deltagarnas anteckningar skapades en enkät med 55 påståenden. Denna enkät skickades till de 49 individer som var inbjudna till den andra workshopen. I enkäten ombads de 37 respondenterna besvara varje påstående på skalan ett till nio, där ett motsvarade instämmer inte alls och nio instämmer fullständigt. Enkätsvaren användes för att beräkna huruvida påståendena nådde konsensus, vilket antingen kunde vara för att behålla eller för att förkasta.

De påståenden som inte nådde konsensus i enkäten omformulerades inför den andra workshopen. Under detta tillfälle diskuterade de 32 deltagarna dessa påståenden, följt av en separat omröstning för varje påstående enligt samma metodik som i enkäten. Svaren från omröstningen användes för att beräkna konsensus likt enkätsvaren.

Resultat

De påståenden som nådde konsensus från enkäten och den andra workshopen delades in i sex teman och presenterades i en konsensusskrift. De sex temana är: övningskonceptet generellt, planering, föreläsningar, syfte och mål, övningsupplägg och utvärdering.

Påståendena visar bland annat att övningskonceptet fortsatt ska användas och utvecklas, att övningars syfte i främsta hand bör vara att höja förmågor snarare än bibehålla förmågor, att det ska läggas ett stort fokus på beslutsfattande i framtida övningar och att tekniska hjälpmedel såsom Rakel, WIS och GIS ska användas under övningar. 

Slutsats

För att utveckla övningskonceptet bör övningsorganisatörer som planerar genomföra framtida liknande övningar utifrån övningskonceptet Giron 2022 använda konsensusskriften som riktlinje under övningsplaneringen och -genomförandet.

Publicerad

2023-04-18