XR för färdighetsträning

Möjligheter och utmaningar för träning av brandmän

Författare

  • Cecilia Hammar Wijkmark Western Norway University of Applied Sciences
  • Professor Western Norway University of Applied Sciences
  • Maria-Monika Metallinou Western Norway University of Applied Sciences

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.600

Abstract

Vårt föränderliga samhälle medför nya utmaningar för räddningstjänst, polis och ambulanspersonal. En brand eller trafikolycka kan idag innebära nya risker och svårigheter jämfört med tidigare. Nya metoder, rutiner och, inte minst, ny teknik och materiel för hantering av insatser, utvecklas ständigt. Sammantaget medför dagens och framtidens skadeplats ett behov av aktuell praktisk träning för den personal som ska vara rustade för att hantera den. Praktisk träning på fysiska övningsfält har hittills ansetts vara det mest realistiska träningsformatet, där riktig brand, rök, byggnader, fordon och material kan användas, men där samtidigt säkerhets-, miljö- och resursaspekter begränsar dynamik i möjliga scenarion och antalet träningstillfällen. Behovet av effektiva, realistiska och flexibla träningsformat är tydligt.

Utvecklingen inom Extended Reality (XR): Virtual Reality (VR), Augmented Realty (AR) och Mixed Reality (MS), öppnar möjligheter för resurseffektiv och säker träning, i dynamiska scenarion som inkluderar risker och svårigheter som inte kunnat simuleras på övningsfälten. Möjligheten att kunna utveckla nya miljöer och händelser utifrån förändrade träningsbehov, har väckt intresse från organisationer med denna typ av träningsbehov. Dock har tveksamhet om upplevelsens realism i XR-simulerade scenarion och den hittills begränsade, eller obefintliga, erfarenheten av teknologin och möjliga övningsformat, medfört utmaningar för den organisation som vill införa detta. Svårigheten att utvärdera vilken teknologi som är bäst lämpad för ett identifierat behov, kan påverka införandet.

Denna presentation innehåller konkreta exempel på XR teknologi som idag används för färdhetsträning för bland andra räddningstjänstpersonal, hur organisationer ser på värdet för träning, men också vilka utmaningar organisationen ställs inför vid införandet och erfarenheter kring hur dessa överkommits. Resultat från studier visar hög upplevelse av realism och acceptans för dessa träningsformat bland erfarna räddningstjänstpersonal. Teknologin möjliggör mer än översättning av den fysiska träningen till digitalt format. Till exempel kan träningsmål utvecklas och träning genomföras på distans, men införandet kräver i gengäld kompetent implementering för att organisationen ska nå förväntad nytta.

Exemplen kommer från studier genomförda i Sverige, Brasilien, Island, där räddningstjänstorganisationer introducerat VR för färdighetsträning för brandmän, samt för ledningsträning. Syftet är att visa en nulägesbild av XR för färdighetsträning och dela erfarenheter om utmaningar och framgångsfaktorer, som kan bidra till utvecklings- och forskningsuppslag.

Publicerad

2023-04-18