Placering av blödningskontrollkit i publika miljöer – en simuleringsstudie

Författare

  • Anna-Maria Grönbäck Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.610

Abstract

En av de vanligaste dödsorsakerna globalt för alla åldrar är trauma. Avsnörande förband, tourniqueter, har i tidigare studier visat på att vara en effektiv metod för att öka överlevnaden när de används före ankomst till vårdinrättning. Att även allmänheten tränas till att använda tourniqueter, genom t.ex. första hjälpen-utbildningar, skulle kunna bidra till ökad överlevnad vid trauma. En tourniquet kan vara improviserad av tillfälliga förband, men medicinska tourniqueter har bättre effektivitet och skulle därför kunna placeras ut på allmänna platser för att finnas tillgängliga vid exempelvis olyckshändelser eller antagonistiska attacker som terrorbrott, givet att det också finns kunskap om deras användning.

Det saknas i dagsläget riktlinjer kring var blödningskit med tourniqueter ska placeras för att förbättra överlevnaden vid en eventuell händelse, och detta har denna studie syftat till att undersöka. Med en simuleringsmodell konstruerades ett fiktivt scenario med ett bombattentat i ett köpcentrum, där blödningskit fanns placerade på olika platser i lokalen. Även antalet blödningskit samt tiden att hitta ett kit togs med som variabler i modellen. Placeringsstrategier som testades var att ha blödningskit koncentrerade till samma plats, utspridda i lokalen, samt även i anslutning till entréer eller nödutgångar.

Resultaten visar att placeringar i närhet till entréer och nödutgångar, om än enkla att hitta, gav sämre överlevnad än då blödningskiten placerades på andra platser eftersom trängsel förhindrar hämtningen. Att ha många olika platser gav inte signifikant bättre resultat än två platser, vilket kan bero på att behovet är koncentrerat vid platsen för händelsen och därmed ger en mer utspridd placering ett längre avstånd till flera blödningskit. Antalet tourniqueter beror av förväntat antal skadade och bör därmed dimensioneras utifrån lokala förutsättningar, men modellens resultat antyder att tourniqueterna bör vara enkla att hitta och inte vara alltför utspridda i lokalen för att öka antalet överlevande.

Publicerad

2023-04-18